Čistiace kolónky

Prístroje a zariadenia na stanovenie obsahu látok a analýzu látok určujúcich kvalitu poľnohospodárskych produktov.

Čistiace kolónky pre stanovenie mykotoxínov stiahnuú-1.jpg

Čistiace kolónky na úpravu vzorky

  • Jednostupňové čistiace kolónky
  • Viacstupňové čistiace kolónky
  • Imunoafinitné čistiace kolónky

Jednostupňové čistiace kolónky

MycoSep® – jednostupňové čistiace kolónky

Jednostupňové čistiace kolónky MycoSep® obsahujú absorbent navrhnutý špeciálne pre stanovenie mykotoxínov v potravinách a krmivách. Jedná sa o rýchle čistenie počas 30 sekúnd. Pri aplikácii MycoSep®, kolónka je tlačená do testovacej skúmavky obsahujúcej extrakt vzorky.
Výrobca ponúka MycoSep® kolónky pre stanovenie: Aflatoxins B1, B2, G1, G2; Zearalenone; Zearalenol;Trichothecenes A, B; Ergot Alkaloids; Patulin; Ochratoxin A; Fumonisin B1, B2 B3; Moniliformin;

MultiSep® – jednostupňové čistiace kolónky

Jednostupňové čistiace kolónky MultiSep® obsahujú absorbenty navrhnuté špeciálne pre stanovenie mykotoxínov v potravinách a všetkých krmivách. Proces čistenia je rýchly, trvá cca 30 sekúnd. Použitím MultiSep® kolóniek, extrakt je aplikovaný na vrch vzorky prechádza cez vzorku vlastnou tiažou, ale môže byť aplikované vákuum, alebo tlak. Čistiaci extrakt naviaže mykotoxíny vzájomným pôsobením so vzorkou.
Výrobca ponúka MultiSep® kolónky pre stanovenie: Fumonisin B1, B2 & B3; Trichothecenes, Type A & B; Aflatoxins B1, B2, G1 & G2; Zearalenone; Patulin; Nivalenol;

Viacstupňové čistiace kolónky

MycoSpin® 400 – Viacstupňové čistiace kolónky

MycoSpin® 400 multi umožňuje získanie vzorky na stanovenie mykotoxínov v dvojstupňovom čistiacom procese. Spinový systém bol vyvinutý za účelom skrátenia času čistiaceho procesu. Vysoká presnosť LC-MS/MS výsledkov je dosiahnutá kombináciou MycoSpin® 400 a Biopure™ 13C štandardom. Čistiace kolónky MycoSpin® 400 sú určené na stanovenie: Aflatoxin B1, B2, G1 & G2; Trichothecenes Type A & B; Zearalenone; Ochratoxin A; Fumonisin B1, B2 & B3.

Viacstupňové čistiace kolónky

Imunoafinitné kolónky.

Široký rozsah StarLine™ imunoafinitných kolóniek (IAC) na stanovenie mykotoxínov je založený na špeciálnej technológii naviazania protilátok. Protilátka sa naviaže na mykotoxín vo vzorke a uvoľní ho v premývacom procese. Imunoafinitné kolónky sú navrhnuté pre jednoduché a spoľahlivé čistenie pred stanovením mykotoxínov v širokom rozsahu u rôznych komodít. Imunoafinitné kolónky môžu byť použité ako pre čistenie, tak aj pre stanovenie koncentrácie mykotoxínov rôznymi techonológiami, napr. HPLC, GC-MS,. LC-MS, ELISA alebo priamo fluorometrom. Výrobca ponúka imunoafinitné kolónky na stanovenie: Aflatoxins B1, B2, G1 & G2; Aflatoxín M1; Ochratoxín A; Funonisin B1, B2, B3; Deoxynivalenol; Zearalenone; T2 Toxin, HT2 Toxin.

Imunoafinitne-cistiace-kolonky

Imunoafinitne-cistiace-kolonky