Analytické prístroje

Analytické prístroje sú súčasťou analytického procesu v odbore analytickej chémie a môžeme ho charakterizovať ako radu operácii, produktom ktorých je analytický signál, resp. analytická informácia, ktorú získavame niektorým z analytických prístrojov. Vysoká presnosť a automatizácia metód chemických analýz umožnili, že sú nezastupiteľné pri kontrole a riadení technologických procesov, pri kontrole a tvorbe životného prostredia, v potravinárstve, v lekárskej diagnostike, farmácii, kriminalistike, archeológii a podobne.

Z pohľadu prístrojovej techniky môžeme analytické metódy rozdeliť na:

 • Elektrochemické analytické metódy
 • Optické metódy
 • Rádioanalytické metódy
 • Separačné metódy
 • Termická analýza
 • Elektrochemické analytické metódy – sú založené na meraní elektrických veličín ako je potenciál, prúd, vodivosť alebo elektrický náboj. Sú vhodné na stanovenie iónov v roztoku, resp. na rozlíšenie iónov.
 • Optické analytické metódy využívajú javy spojené so vznikom a vzájomnou interakciou elektromagnetického žiarenia a môžeme ich rozdeliť na:
  • Nespektrálné metódy – sledujeme zmeny niektorých vlastností žiarenia ako napríklad otáčanie roviny polarizovaného svetla, rozptyl svetla, lom svetla, rýchlosť a podobne. Medzi analytické prístroje tejto skupiny patria napríklad refraktometre, polarimetre, turbidimetre…
  • Spektrálné metódy sú založené na interakcii hmoty s elektromagnetickým žiarením. Pre mechanizmus týchto metód je typické, že pri interakcii s elektromagnetickým žiarením sú exitované alebo deaktivované atómy, molekuly, ióny alebo radikály
  • Z pohľadu interakcie elektromagnetického žiarenia s hmotou môžeme spektrálné metódy rozdeliť na interakcie elektromagnerického žiarenia s atómami (Rentgenfluorescenčná spektrometria (XRF), Emisná atómová spektrálna analýza (napríklad ICP OES Integra XL od firmy GBC Scientific Equipment), Atómová absorpčná spektrometria (napríklad AAS SavantAA Z), Atómová fluorescenčná spektrometria…) alebo s molekulami (Molekulová absorpčná spektrofotometria v ultrafialovej a viditeľnej oblasti (UV-Vis), Molekulová absorpčná spektrofotometria v infračervenej a mikrovlnovej oblasti (FTIR), Ramanová emisná spektrometria, Jadrová (nukleárna) magnetická rezonancia (NMR)…). Z hladiska vzniku a merania spektier delíme spektrálne metódy na Emisné metódy a Absopčné metódy.
   • Emisné metódy využívajú emisné spektrá, ktoré získame rozložením emitovaného žiarenia látky (ICP-OES, Plameňové fotometre…).
   • Absorpčné metódy využívajú Absorpčné spektrá ktoré vznikajú rozložením absorbovaného polychromatického žiarenia po prechode nejakým homogénnym prostredím (roztok, plyn).

Základné pojmy

 • Detekčný limit – najmenšie množstvo látky, ktoré je možné určitou metódou zistit
 • Limit stanoviteľnosti – najmenšie množstvo látky, ktoré môže býť stanovené s prijateľnou úrovňou opakovatelnosti a pravdivosti (správnosti)
 • Accuracy (správnosť) – hovorí aká je správnosť získanej hodnoty
 • Precision (presnosť) – opakovateľnosť, reprodukovateľnosť merania

SavantAA Z

SavantAA Zeeman enduro – kompaktný systém (všetko v jednom), ktorý ponúka jedinečné vlastnosti. Je to v súčasnosti jediný AA spektrometer so Zeemanovou ultra rýchlou korekciou pozadia, ktorý v jednom systéme spojuje všetky dostupné “pokročilé” technológie a naviac prináša radu noviniek.

 • ULTRA rýchla korekcia pozadia
 • priečné uchytenie kyvety
 • nastaviteľná sila magnetického poľa
 • 8 HCL lámp

ICP-MS-TOF

OptiMass 9600

Tretia generácia OptimMass 900 ICP-TOF-MS hmotnostného spektrometer s Octopole collision cell (OCC) pre potlačenie interferncií počas analýzy.

 • Prvý skutočne simultánný hmotnostný ICP spektrometerpre rýchlu simultánnu analýzu s rýchlosťou záznamu 30 000 spektier za 1 sekundu!
 • Rýchly skríning neznámych vzoriek v celom hmotnostnom rozsahu
 • Lepšia presnosť izotopov a lepšie detekčné limity

IKA kalorimetre

Firma IKA (Germany) je svetovým lídrom v oblasti spalných kalorimetrov na stanovenie spalného tepla alebo výhrevnosti širokého spektra vzoriek (pevné, kvapalné vzorky).
Kalorimetre od firmy IKA sú nepostrádateľné ako pre výrobcov palív tak aj pre odberateľov týchto palív. Okrem toho sú súčasťou výskumu, požiarnych laboratórií a podobne.IKA, ako jediná firma, ponúka spalný kalorimeter, ktorý meria  v ADIABATICKOM aj v ISOPERIBOLICKOM móde.

Vodná aktivita

Vodná aktivita Aw popisuje podmienky rastu mikroorganizmov a umožňuje lepšie posúdit rizika rastu mikroorganizmov a dobu trvanlivosti výrobkov.
Prístroje na meranie Aw sú nepostrádateľné v potravinárskom a poľnohospodárskom priemysle.

Prístroje série AquaLab 4 sú v súčasnosti najpresnejšie a najrýchlejšie prístroje na meranie vodnej aktivity!

Refraktometre

Refraktometre od firmy Atago (Japonsko) sú optické prístroje na meranie indexu lomu svetla látok v kvapalnom až pevnom skupenstve. Merajú Brix (%) a refrakčný index.
Séria Brix sa používajú na meranie cukornatosti vodných roztokov, cukrov v pivnej mladine, ovocnom kvase, ovocí, zelenine a pod.

Uv-Vis spektrofotometre

Uv-Vis Spektrofotometre merajú chemické zloženie látky, spektroskopickú analýzu (absorbcia, transmitancia a koncentrácia látky). Medzi najpoužívanejšie spektrofotometre patria Uv-Vis spektrofotometre, od najjednoduchších Vis spektrometrov série SP 830+ pre školy až po vedecké prístroje ako je napríklad Cintra 4040.

Refraktometre

Refraktometre od firmy Atago (Japonsko) sú optické prístroje na meranie indexu lomu svetla látok v kvapalnom až pevnom skupenstve. Merajú Brix (%) a refrakčný index.
Séria Brix sa používajú na meranie cukornatosti vodných roztokov, cukrov v pivnej mladine, ovocnom kvase, ovocí, zelenine a pod.