Centrifúgy

Centrifúga, alebo odstredivka, je rotačné zariadenie, ktoré pôsobí na vložený materiál odstredivou silou. Najčastejším využitím je oddelenie (separácia) rôzne ťažkých frakcií kvapalín a plynov, alebo oddelenie kvapalín od pevných látok.
V každodennom živote v domácnosti využívame odstredivku pri čiastočnom sušení prádla po praní, je to žmýkačka zabudovaná v automatickej práčke.

Centrifúgy môžeme rozdeliť podľa využitia na:

 • Laboratórne odstredivky sú univerzálne centrifúgy rôznych typov s odlišnými, ale prekrývajúcimi sa schopnosťami. Patria sem klinické odstredivky, vysokootáčkové odstredivky alebo preparatívne ultracentrifugy
 • mikrobiologické laboratóriá
 • Analytické ultracentrifugy sú navrhnuté tak, aby vykonávali sedimentačnú analýzu makromolekúl pomocou princípov navrhnutých Theodorom Svedbergom
 • Haematocrit centrifuges – sa používajú na meranie objemového percenta červených krviniek v plnej krvi
 • Plynové odstredivky, vrátane odstrediviek typu Zippe, na izotopové separácie v plynnej fáze

Čo je potrebné zohľadniť pri výbere vhodnej centrifúgy:

 • kapacita: malé, stredné a veľkokapacitné centrifúgy
 • otáčky rotora
 • typ rotora – uhlový, výkyvný rotor, adaptéry
 • automatické rozoznanie rotora
 • s chladením / bez chladenia
 • centrifúgy s ohrevom – pre galvanotechniku, spracovanie surových olejov, výrobu mikrokvapalných čipov
 • stanovenie hematokritu
 • časovač
 • signalizačné zariadenie
 • automatické vypnutie pre narušení rovnováhy centrifúgy
 • rôzny stupeň elektronického riadenia centrifúgy
 • ochranná brzda / alarm
 • hlučnosť
 • možnosť programovania
 • antivibračné upevnenie
 • vzduchový cirkulačný systém
 • programy v pamäti

Základné pojmy

 • R.p.m. (otáčky/min.)  max. rýchlosť otáčania rotora centrifúgy
 • R.c.f. (relatívna odstredivá sila) – Tuhé častice suspendované v kvapaline sa oddelia pomocou relatívnej odstredivej sily (RCF). Táto relatívna sila exponenciálne narastá s rýchlosťou otáčok a priamo-úmerne so vzdialenosťou osi rotácie od najvzdialenejšieho bodu skúmavky. RCF sa označuje aj ako g-sila. Táto sila získaná z rotácie je kolmá na os otáčania.
  Sila je relatívnou veličinou ku gravitačnej sile a nemá jednotku fyzikálnej veličiny, je jednoducho definovaná ako × g alebo RCF.
 • uhlový rotor – skúmavky je uložená v rotore pod pevne daným uhlom
 • výkyvný (swing) rotor – skúmavky počas odstreďovania menia uhol uloženia v závislosti od rýchlosti
 • kapacita – počet skúmaviek s daným objemom, ktoré je možné umiestniť do rotora

Uhlové rotory

Výkyvný rotor

Adaptér na skúmavky

Adaptér na skúmavky