Úvod » Príprava a úprava vzorky

Príprava a úprava vzorky

Jednou zo základných podmienok dosiahnutia presných a správnych výsledkov chemickej analýzy je správny odber a následné spracovanie vzorky. Odobratá vzorka by mala reprezentovať svojim zložením priemerné zloženie celého množstva skúmaného materiálu, aby obsahovala všetky zložky v rovnakom hmotnostnom alebo objemovom zastúpení, v akom sú zastúpené v celom skúmanom materiáli. Z takejto tzv. priemernej alebo reprezentatívnej vzorky sa pripravuje analytická (laboratórna) vzorka určená na konkrétnu analýzu (laboratórny rozbor). Príprava resp. odoberanie priemernej vzorky vyžaduje rovnakú precíznosť ako samotná analýza, pretože vo veľkej miere môže ovplyvniť výsledok stanovenia.

Spôsob odobratia vzorky závisi od povahy, homogenity a skupenstva analyzovaného materiálu. Na vzorkovanie homogénných mateiálov ako sú napríklad obilie používame vzorkovacie tyče, iné vzorkovače používame na pôdy a podobne.