Mlyny a šrotovníky

Prístroje a zariadenia na stanovenie obsahu látok a analýzu látok určujúcich kvalitu poľnohospodárskych produktov.

Stanovenie dusíkatých látok

Analyzátory na stanovenie dusíkatých látok na princípe Kjeldahla od firmy Selecta alebo Foss. Od manuálnných až po plne automatické vrátane titrácie a výpočtu obsahu dusíkatých látok (proteinu).